User Tools

Site Tools


06449-dona-in-s-la-gi

Dona Inês là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 132,445 km², dân số năm 2007 là 11400 người, mật độ 86,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06449-dona-in-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)