User Tools

Site Tools


06454-dores-do-rio-preto-la-gi

Dores do Rio Preto là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 153,106 km², dân số năm 2007 là 6085 người, mật độ 39,74 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
06454-dores-do-rio-preto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)