User Tools

Site Tools


06458-dormentes-la-gi

Dormentes là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 1392,1 km², dân số năm 2007 là 15150 người, mật độ 10,88 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06458-dormentes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)