User Tools

Site Tools


06465-douradina-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06465-douradina-la-gi [2018/11/07 17:12]
127.0.0.1 external edit
06465-douradina-la-gi [2018/11/26 17:19] (current)
thaoit
Line 45: Line 45:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<h2 class="​storytitle">​Scanable Barcode Portraits</​h2>​ 
 +<div class="​storycontent">​ 
 +<div class="​at-above-post-cat-page addthis-toolbox " data-title="​Scannable Barcode Portraits"​ data-url="​https://​www.barcodesinc.com/​news/?​p=5097">&​nbsp;</​div>​ 
 +<​p>​Nghệ sĩ Scott Blake c&​oacute;​ một loạt c&​aacute;​c bức ch&​acirc;​n dung ho&​agrave;​n to&​agrave;​n được l&​agrave;​m từ <a href="​http://​knstech.net">​m&​atilde;​ vạch</​a>​ c&​oacute;​ thể qu&​eacute;​t được.&​nbsp;​C&​aacute;​c h&​igrave;​nh ảnh c&​oacute;​ nhiều biểu tượng văn h&​oacute;​a kh&​aacute;​c nhau v&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng chỉ l&​agrave;​ một bản in đơn giản.&​nbsp;<​br />Nếu bạn qu&​eacute;​t m&​atilde;​ trong c&​aacute;​c bức ch&​acirc;​n dung bằng m&​aacute;​y qu&​eacute;​t hoặc điện thoại th&​ocirc;​ng minh, bạn c&​oacute;​ thể xem video, nghe c&​aacute;​c đoạn &​acirc;​m thanh v&​agrave;​ đọc l&​ecirc;​n c&​aacute;​c chủ đề trong h&​igrave;​nh ảnh.</​p>​ 
 +<​p>&​ldquo;​T&​ocirc;​i đ&​atilde;​ thực hiện hơn 30 bức ch&​acirc;​n dung kỹ thuật số tr&​ecirc;​n c&​aacute;​c biểu tượng văn h&​oacute;​a quy m&​ocirc;​ lớn bằng c&​aacute;​ch sử dụng m&​atilde;​ vạch thực tế được kết nối với một số kh&​iacute;​a cạnh của cuộc sống của họ.&​nbsp;​Ch&​acirc;​n dung m&​atilde;​ vạch Elvis của t&​ocirc;​i được tạo bằng m&​atilde;​ vạch từ đĩa CD nhạc của anh ấy.&​nbsp;​M&​atilde;​ vạch Bruce Lee v&​agrave;​ Barcode Marilyn Monroe bao gồm m&​atilde;​ vạch từ DVD phim của họ.&​nbsp;​M&​atilde;​ vạch Oprah được tạo bằng m&​atilde;​ vạch ISBN từ c&​acirc;​u lạc bộ s&​aacute;​ch của c&​ocirc;​ ấy.&​nbsp;​Tương t&​aacute;​c với nghệ thuật của t&​ocirc;​i.&​nbsp;​Di chuyển ra ngo&​agrave;​i biểu mẫu để hoạt động.&​nbsp;<​a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​Qu&​eacute;​t m&​atilde;​ vạch</​a>​ bằng điện thoại th&​ocirc;​ng minh của bạn.&​nbsp;​Nghe,​ xem v&​agrave;​ đọc khi c&​aacute;​c chủ đề kể c&​acirc;​u chuyện của họ. &​rdquo;​- Scott Blake</​p>​ 
 +<​p><​img class="​alignnone size-full wp-image-5104"​ title="​2012-04-11_0915"​ src="​https://​7692c1718b49acf33773-1627e5bd7a24837cad84622fe09b3933.ssl.cf1.rackcdn.com/​news/​wp-content/​uploads/​2012/​04/​2012-04-11_0915.png"​ alt=""​ width="​164"​ height="​164"​ />&​nbsp;&​nbsp;<​a href="​https://​7692c1718b49acf33773-1627e5bd7a24837cad84622fe09b3933.ssl.cf1.rackcdn.com/​news/​wp-content/​uploads/​2012/​04/​692a-art.jpg"><​img class="​alignnone size-full wp-image-5099"​ title="​692a-nghệ thuật"​ src="​https://​7692c1718b49acf33773-1627e5bd7a24837cad84622fe09b3933.ssl.cf1.rackcdn.com/​news/​wp-content/​uploads/​2012/​04/​692a-art.jpg"​ alt=""​ width="​163"​ height="​163"​ /></​a>&​nbsp;&​nbsp;<​a href="​https://​7692c1718b49acf33773-1627e5bd7a24837cad84622fe09b3933.ssl.cf1.rackcdn.com/​news/​wp-content/​uploads/​2012/​04/​2012-04-11_0914.png"><​img class="​alignnone size-full wp-image-5100"​ title="​2012-04-11_0914"​ src="​https://​7692c1718b49acf33773-1627e5bd7a24837cad84622fe09b3933.ssl.cf1.rackcdn.com/​news/​wp-content/​uploads/​2012/​04/​2012-04-11_0914.png"​ alt=""​ width="​165"​ height="​165"​ /></​a>&​nbsp;&​nbsp;</​p>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
06465-douradina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/26 17:19 by thaoit