User Tools

Site Tools


06466-douradoquara-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

06466-douradoquara-la-gi [2018/11/07 17:12]
127.0.0.1 external edit
06466-douradoquara-la-gi [2018/11/26 17:17] (current)
thaoit
Line 47: Line 47:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<​h1>​Chiến dịch m&​atilde;​ QR b&​oacute;​ng tăng doanh thu 25%</​h1>​ 
 +<div class="​entry">​ 
 +<div class="​at-above-post-recommended addthis-toolbox at-wordpress-hide"​ data-title="​Shadow QR Code Campaign Increases Sales 25%" data-url="​https://​www.barcodesinc.com/​news/?​p=5651">&​nbsp;</​div>​ 
 +<​p><​a href="​http://​knstech.net">​Nhiều nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ</​a>​ trải nghiệm một phần chậm trong ng&​agrave;​y c&​oacute;​ thể l&​agrave;​ một th&​aacute;​ch thức kh&​oacute;​ giải quyết.&​nbsp;​Đ&​ocirc;​i khi c&​acirc;​u trả lời hay nhất l&​agrave;​ thu h&​uacute;​t kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng theo những c&​aacute;​ch mới v&​agrave;​ s&​aacute;​ng tạo.</​p>​ 
 +<​p>​Nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ lớn nhất của H&​agrave;​n Quốc,&​nbsp;​E-mart&​nbsp;,​ đ&​atilde;​ nh&​igrave;​n thấy một sự sụt giảm lớn trong kinh doanh h&​agrave;​ng ng&​agrave;​y từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều v&​agrave;​ đ&​atilde;​ đưa ra một c&​aacute;​ch mới để đưa kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng v&​agrave;​o cửa h&​agrave;​ng.&​nbsp;​Họ đ&​atilde;​ tạo ra một&​nbsp;​m&​atilde;​ QR&​nbsp;​b&​oacute;​ng&​nbsp;​chỉ c&​oacute;​ thể qu&​eacute;​t được từ 12 giờ trưa đến 1 giờ tối khi mặt trời ở vị tr&​iacute;​ để đ&​uacute;​c b&​oacute;​ng h&​igrave;​nh dạng ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c.&​nbsp;​Khi mọi người sẽ thấy những <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​m&​atilde;​ QR</​a>​ b&​oacute;​ng ngo&​agrave;​i trời họ c&​oacute;​ thể sử dụng điện thoại th&​ocirc;​ng minh của họ để đọc ch&​uacute;​ng.&​nbsp;​Sau khi được&​nbsp;​qu&​eacute;​t&​nbsp;,​ ch&​uacute;​ng sẽ dẫn đến trang chủ '​B&​aacute;​n h&​agrave;​ng n&​oacute;​ng'​ với c&​aacute;​c ưu đ&​atilde;​i đặc biệt, phiếu giảm gi&​aacute;​ v&​agrave;​ tải xuống cho ứng dụng thương mại điện tử Emart.&​nbsp;​Chiến dịch đơn giản nhưng th&​ocirc;​ng minh n&​agrave;​y đ&​atilde;​ gi&​uacute;​p tăng doanh số b&​aacute;​n h&​agrave;​ng của Emart l&​ecirc;​n 25% trong suốt thời gian ăn trưa một lần kh&​oacute;​ khăn của họ.&​nbsp;​Chiến dịch được&​nbsp;​Cheil Worldwide&​nbsp;​h&​igrave;​nh th&​agrave;​nh v&​agrave;​ quản l&​yacute;&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;,​ người cũng chịu tr&​aacute;​ch nhiệm về&​nbsp;​cửa h&​agrave;​ng tạp h&​oacute;​a ảo trong ga t&​agrave;​u điện ngầm Hangangjin&​nbsp;&​nbsp;​ở Seoul.<​span id="​more-5651"></​span><​img src="​http://​2d-code.co.uk/​images/​shadow-qr-code-mounting.jpg"​ alt="​Gắn m&​atilde;​ QR b&​oacute;​ng v&​agrave;​o đ&​uacute;​ng vị tr&​iacute;"​ width="​560"​ height="​375"​ /></​p>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
06466-douradoquara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/26 17:17 by thaoit